HOKEJOVÉ STRÁNKY

Stránky věnováné hokeji v ČR

Pravidla hokeje

Část 1 - Hřiště

Na ledě, hrazení, ochranném skle, sítích, brankách ani na jakémkoli povrchu uvnitř a okolo hráčských lavic, trestných lavic, boxů brankových rozhodčích a míst pro pomocné rozhodčí nesmí být žádná označení s v výjimkou těch, která jsou popsána v těchto pravidlech nebo v Příloze 1 (Předpisy o reklamě).

100 - Definice hřiště
Utkání ledního hokeje musí být sehráno na bílé ledové ploše zvané HŘIŠTĚ.

101 - Rozměry hřiště
Maximální velikost : 61 m dlouhé a 30 m široké.
Minimální velikost : 56 m dlouhé a 26 m široké.
Rohy musí být zaobleny v poloměru 7 až 8,5 m.

» Pro mistrovství IIHF musí být hřiště 60 až 61 m dlouhé a 29 až 30 m široké.

102 - Hrazení

 • Hřiště musí být obklopeno dřevěnou nebo umělohmotnou stěnou zvanou «HRAZENÍ», které musí být bílé barvy.
 • Hrazení musí být minimálně 1,17 m a maximálně 1,22 m vysoké, měřeno od povrchu ledu.
 • Hrazení musí být zhotoveno tak, aby jeho plocha obrácená k ledu byla hladká a nebyly na ní žádné výstupky, které by mohly hráčům způsobit zranění. Ochranná zařízení a podpěry, které udržují hrazení ve správné poloze, musí být montovány na vnější straně hrazení.
 • Mezery mezi deskami nesmějí být větší než 3 mm.

103 - Ochranný pás
Na dolní části hrazení bude připevněn «OCHRANNÝ PÁS» žluté barvy, 15 až 25 cm vysoký.

104 - Dvířka

 • Všechna dvířka vedoucí na hřiště se musí otvírat směrem od hrací plochy.
 • Mezery mezi dvířky a hrazením nesmějí být větší než 8 mm.

» Pro mistrovství IIHF jsou ochranná skla a sítě na konci hřiště povinné.

» Na otevřených hřištích musí být všechny čáry a body vhazování popsané v pravidlech 112 a 113 vyznačeny dvěma čárami 5 cm širokými.

» Je-li na hrazení povolena reklama, budou čáry vyznačeny alespoň na ochranném pásu.

» Celá šířka čáry se považuje za součást toho pásma, v němž se právě nachází kotouč.

Rozdělení hřiště

105 - Ochranná skla
Ochranná skla umístěná nad hrazením na koncích hřiště musí být 160 až 200 cm vysoká a musí dosahovat 4 m před brankovou čáru ve směru ke střednímu pásmu. Ochranná skla umístěná na dlouhých stranách hřiště musí být 80 až 120 cm vysoká, s výjimkou místa před hráčskými lavicemi.

 • Mezery mezi skleněnými deskami nesmějí být větší než 8 mm.
 • Všude, kde je ochranné sklo přerušeno, musí být opatřeno ochrannou vycpávkou, aby se zamezilo zranění hráčů.
 • V ochranných sklech nejsou povoleny žádné otvory.

obr. Ochranná skla a hrazení - všechny míry jsou v cm.

106 - Sítě na konci hřiště
Nad hrazením a skly na koncích hřiště musí být nataženy ochranné sítě.

110 - Rozdělení a vyznačení ledové plochy
Ledová plocha se podélně rozdělí pěti čárami, vyznačenými přes celou šířku hřiště a pokračujícími kolmo do výše hrazení.

111 - Brankové čáry
Čáry vyznačené 4m od obou konců hřiště, 5 cm široké a červené barvy se nazývají BRANKOVÉ ČÁRY.

112 - Modré čáry
Ledová plocha mezi oběma brankovými čárami je rozdělena na tři stejné části čárami 30 cm širokými a modré barvy, které se nazývají MODRÉ ČÁRY.
Tyto čáry vymezují tři pásma, definovaná následovně:

 • pro jedno družstvo je pásmo, kde se nachází jeho branka OBRANNÉ PÁSMO
 • pásmo uprostřed je STŘEDNÍ PÁSMO
 • nejvzdálenější pásmo od jeho branky je ÚTOČNÉ PÁSMO

113 - Střední čára
Čára, která se nazývá STŘEDNÍ ČÁRA, se nachází uprostřed hřiště. Musí být 30 cm široká a červené barvy.

114 - Body vhazování a kruhy
Všechny body vhazování a kruhy, vyznačené na hřišti, slouží k tomu, aby při vhazování hráči zaujali místa tak, jak jim určí rozhodčí na začátku hry, na začátku každé třetiny a po každém přerušení hry.

115 -Střední bod vhazování a kruh
Kruhový modrý bod o průměru 30 cm se vyznačí přesně uprostřed hřiště.
Z tohoto bodu jako středu se vyznačí kruh o poloměru 4,5 m modrou čárou 5 cm širokou.

obr. Střední bod vhazování a kruh - všechny míry jsou v cm

116 - Body vhazování ve středním pásmu
Ve středním pásmu se 1,5 m od každé modré čáry vyznačí dva červené body o průměru 60 cm.

obr. Detail bodu vhazování - všechny míry jsou v cm

117 - Koncové body vhazování a kruhy
V obou koncových pásmech se vyznačí body vhazování a kruhy po obou stranách branky.

» Body vhazování musí být červené barvy a musí mít průměr 60 cm.
Na opačných stranách každého bodu vhazování se vyznačí dvě "L".

» Kruhy mají poloměr 4,5 m, měřeno od středu bodu vhazování, a vyznačí se červenou čárou, 5 cm širokou.

obr. Koncové body vhazování a kruhy - všechny míry jsou v cm

118 - Kruh rozhodčích
Plocha, která se nazývá KRUH ROZHODČÍCH, se vyznačí na ledě jako půlkruh o poloměru 3 m červenou čárou, 5 cm širokou, bezprostředně před boxem pomocných rozhodčích.

obr. Kruh rozhodčích - všechny míry jsou v cm

119 - Brankoviště
BRANKOVIŠTĚ se vyznačí před každou brankou červenou čárou, 5 cm širokou podle nákresu níže.
Plocha brankoviště se vybarví světle modře.

» Podle výkladu pravidel se za brankoviště považuje prostor, který je vymezen vyznačením brankoviště na hřišti a výškou 1,27 m od povrchu ledu k vrchní části brankové konstrukce.

» 1. Brankové tyče a sítě se upevní tak, aby se při hře nepohybovaly.

» 2. Pro utkání Olympijských her, Mistrovství světa IIHF seniorů A mužů a žen divize 1, juniorů do 20 let, jiniorů do 18 let jsou povinné pružné brankové kolíky, pro další soutěže jsou důrazně doporučené.

» 1. Každá hráčská lavice musí být opatřena dvojími dvířky, z nichž jedny se musí nacházet ve STŘEDNÍM PÁSMU.

» 2. Hráčské lavice musí být zabezpečeny před vniknutím jiných osob, než jsou hráči a šest funkcionářů družstva. » Hlášení příslušným orgánům.

obr. Brankoviště - všechny míry jsou v cm

obr. Pohled na brankoviště - všechny míry jsou v cm

130 - Branky

 • Branky se umístí doprostřed brankových čar.
 • Brankové tyče jsou 1,22 m vysoké, stojí kolmo k ledové ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od vnitřní strany tyčí). Jsou zhotoveny podle schváleného vzoru a ze schváleného materiálu - stejně jako příčná tyč spojující svislé tyče - a mají vnější průměr 5 cm. Svislé tyče i příčná tyč se natřou červeně.
 • Branky se opatří konstrukcí nesoucí síť, přičemž nejhlubší bod konstrukce nesmí přesáhnout 1,12 m nebo být menší než 0,60 m. Vnitřek konstrukce se natře bíle, vnější části červeně.
 • Síť se připevní k zadní straně brankové konstrukce tak, aby se kotouč udržel uvnitř branky.
 • Vnitřní podpěry, kromě svislých tyčí a příčné tyče, se pokryjí bílými vycpávkami. Vycpávky na spodní konstrukci začínají nejméně 10 cm od brankové tyče.

140 - Hráčské lavice

 • Každé hřiště musí být vybaveno dvěma stejnými lavicemi, které slouží výhradně hráčům v dresech a funkcionářům obou družstev.
 • Obě lavice se umístí těsně za hrazení ve středním pásmu na téže straně hřiště, avšak proti trestným lavicím, oddělí se od sebe dostatečnou vzdáleností či jinými prostředky a zajistí se z nich snadný přístup do šaten.
 • Každá lavice začíná 2 m od střední čáry a je minimálně 10 m dlouhá a minimálně 1,5 m široká.
 • Na každé lavici je místo pro: 16 hráčů a 6 funkcionářů družstva.

141 - Trestné lavice

 • Každé hřiště musí být vybaveno dvěma lavicemi, které se nazývají trestné lavice, na každé je místo nejméně pro: 5 hráčů.
 • Trestné lavice se umístí po obou stranách boxu pomocných rozhodčích a naproti hráčským lavicím a jsou minimálně 4 m dlouhé a minimálně 1,5 m široké.

» Přístup na trestné lavice mají pouze vyloučení hráči a dohližitelé trestů.

obr. Hráčské lavice a trestné lavice - všechny míry jsou v cm

142 - Boxy brankových rozhodčích
Na obou koncích hřiště za hrazením a ochranným sklem v prostoru branky se umístí dostatečně chráněné boxy, umožňující činnost brankovým rozhodčím.

143 - Box pomocných rozhodčích
Box pomocných rozhodčích se umístí mezi trestné lavice a je 5,5 m dlouhý, aby na něm bylo místo pro 6 osob.

» Pro soutěže IIHF se doporučují elektronické ukazatele skóre s videotextem.

» 1. Červené světlo musí být propojeno s časomírou tak, aby je brankový rozhodčí po skončení třetiny nemohl rozsvítit.

» 2. Pokud brankový rozhodčí nemůže po skončení třetiny rozsvítit červené světlo, neznamená to ještě, že branka neplatí. Rozhodující skutečností je to, zda se kotouč dostal celým objemem za brankovou čáru a do branky před koncem třetiny.

» 3. Zelené světlo se umístí tak, aby bylo v témž zorném poli jako branka a tím umožnilo rozhodčím přesně určit, kdy skončila třetina.

» Nikdo, s výjimkou činovníků, jimž to povolí příslušný svaz, nesmí vstoupit do šatny rozhodčích v průběhu utkání či bezprostředně po skončení utkání. V případě porušení tohoto pravidla: »Hlášení příslušným orgánům.

» 1. Pokud dle názoru hlavního rozhodčího nelze pro nedostatek světla pokračovat ve hře, rozhodčí má právo odložit zbytek utkání nebo přerušit utkání, dokud nedojde k nápravě.

» 2. Jestliže je jedno z družstev znevýhodněno více než soupeř nedostatkem světla a nemá-li se dle názoru hlavního rozhodčího utkání předčasně ukončit, rozhodčí má právo nařídit změnu stran tak, aby každé družstvo odehrálo stejný čas na obou stranách hřiště.

» Hudba smí hrát při rozcvičování a během kteréhokoli přerušení hry.

150 -SIGNÁLOVÁ A ČASOVÁ ZAŘÍZENÍ

151 - Siréna
Každé hřiště musí být vybaveno sirénou či jiným vhodným zvukovým zařízením pro potřeby časoměřiče.

152 - Hodiny
Každé hřiště musí být vybaveno elektrickými hodinami (ukazatelem stavu utkání), aby diváci, hráči a rozhodčí byli přesně informováni o:

 • názvech obou týmů,
 • odehraném čase v každé třetině, který se počítá v minutách a vteřinách od 0:00 do 20:00,
 • trestech, které zbývá odpykat, alespoň dvou hráčů každého družstva, s odpočtem od stanovené výše do 0,
 • skóre,
 • oddechových časech, s odpočtem od 30 do 0 vteřin,
 • přestávkách, s odpočtem od 15 do 0 minut.

153 - Červená a zelená světla
Za každou brankou musí být:

 • červené světlo, které rozsvítí brankový rozhodčí, je-li dosaženo branky,
 • zelené světlo, které rozsvítí automaticky elektrické hodiny, jakmile časoměřič zastaví čas na konci každé třetiny a prodloužení.

160 - Šatny hráčů
Každému družstvu musí být poskytnuta vhodná místnost s dostatkem prostoru pro 25 funkcionářů a hráčů družstva a jejich výstroj, vybavená lavicemi, toaletami a sprchami.

161 - Šatna hlavního a čárových rozhodčích
Zvláštní šatna vybavená židlemi nebo lavicemi, toaletou a sprchou, musí být poskytnuta pro výhradní použití hlavních a čárových rozhodčích.

170 - Osvětlení hřiště
Všechna hřiště musí být dostatečně osvětlena, aby hráči, rozhodčí a diváci mohli po celou dobu pohodlně sledovat hru.

171 - Kouření na stadionu
Na uzavřených stadionech je kouření zakázáno na hrací ploše a v hledišti, jakož i v šatnách a ve všech zařízeních pro hráče.

172 - Hudba na stadionu

 • Hudba nesmí hrát v průběhu hry nebo při oddechových časech.
 • Na stadionu je zakázáno používat houkačky na stlačený vzduch a píšťalky.

» 1. Po zahájení utkání nejsou dovoleny žádné změny či dodatečné rozšíření seznamu hráčů.

» 2. Pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů, hlavní rozhodčí utkání ukončí v neprospěch tohoto družstva. » Hlášení příslušným orgánům.

» 1. Brankář ani hrající trenér či vedoucí družstva nemůže být jmenován kapitánem ani náhradním kapitánem.

» 2. Jestliže kapitán ani náhradní kapitán nejsou na hřišti, nemohou přijít z hráčské lavice projednat jakoukoliv situaci s hlavním rozhodčím, pokud k tomu nebyli hlavním rozhodčím vyzváni. » Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 572)

» 3. Jsou-li na ledě jak kapitán, tak náhradní kapitán, pouze kapitán má právo mluvit s hlavním rozhodčím.

» 4. Hráči, kteří nemají dres označen "C" nebo "A", nebudou mít právo mluvit s hlavním rozhodčím.

» Oficiální pravidla hry vymezují používání ochranné výstroje z důvodu herní kázně, kvůli bezpečnosti a zdraví účastníků a v jejich všeobecném zájmu. Tato pravidla však neznamenají, že IIHF ručí za to, že používání takové výstroje poskytuje ochranu před zraněním. Je povinností hráče ujistit se, zda výstroj, kterou používá, odpovídá oficiálním pravidlům, pokud to pravidla upřesňují.

» Ohledně umístění reklamy a/nebo výrobní značky na výstroji hráčů viz Příloha 1.

Část 2 - Družstva, hráči a jejich výstroj

200 - Hráči v dresech
Před utkáním dodá vedoucí družstva nebo trenér každého družstva hlavnímu rozhodčímu nebo zapisovateli seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí v utkání, včetně jmen kapitána a náhradních kapitánů.

Každé družstvo může mít nanejvýš:

 • 20 hráčů v poli,
 • 2 brankáře,
 • celkem 22 hráčů.

201 - Kapitán družstva
Každé družstvo určí kapitána a ne více než dva náhradní kapitány.
Kapitán musí být označen písmenem "C" a náhradní kapitáni písmenem "A", 8 cm vysokým v kontrastní barvě a na dobře viditelném místě na přední části dresu.
Pouze takto označení hráči mají právo, pokud nejsou potrestáni, prohovořit na ledě s hlavním rozhodčím otázky vztahující se k výkladu pravidel, které by mohly vyvstat během utkání.

» Důležité: Stížnost, která se týká vyloučení, NENÍ věcí vztahující se k výkladu pravidel a bude potrestána. » Menší trest (viz pravidlo 572)

210 - Výstroj

 1. Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů.
 2. Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením.
 3. Veškerá porušení pravidel týkající se nošení výstroje budou trestána podle pravidla 555.

220 - Výstroj hráčů

221 - Hráčské brusle
Hráč musí mít HOKEJOVÉ BRUSLE s chráněnými čepelemi.

» Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele nepřesáhne 1,5 cm.

obr. Hráčské brusle

222 - Hráčské hole
Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF), například z hliníku či umělé hmoty.
Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být nakoso seříznuty.
Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou nefluoreskující páskou libovolné barvy.

Rozměry:

 • Rukojeť:
  maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti
  maximální šířka - 3 cm
  maximální tloušťka - 2,5 cm
  rukojeť musí být rovná.
 • Čepel:
  maximální délka - 32 cm od patky ke konci čepele
  maximální šířka - 7,5 cm
  minimální šířka - 5 cm

obr. Hráčská hůl

223 - Hráčské přilby

 1. Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit hokejové přilby, které vyhovují schváleným mezinárodním normám, s řemínky řádně upevněnými pod bradou.
  » Přilba se musí nosit tak, aby dolní okraj byl nanejvýš jeden prst nad obočím a mezi řemínek přilby a bradu bylo možno vsunout pouze jeden prst.
 2. Pokud hráči během hry spadne přilba, nesmí se dále účasnit hry s výjimkou, že si přilbu znovu nasadí na hlavu a řemínkem ji řádně upevní pod bradu
  » Jestliže hráč pokračuje ve hře bez řádně upevněné přilby, bude potrestán podle Pravidla 555e.

obr. Hráčská přilba

224 - Hráčské chrániče očí
Hráči narození po 31. prosinci 1974 musí nosit přinejmenším chránič očí, který vyhovuje schváleným mezinárodním normám.

» Chránič očí musí překrývat oči a špičku mosu z čelního i postranního pohledu.

obr. Hráčské hrániče očí

225 - Hráčské rukavice
Hráčské rukavice musí krýt ruce a zápěstí. Dlaně rukavic se nesmějí odstranit a hráč nesmí držet hůl holou rukou.

226 - Chránič krku a hrdla
Doporučuje se, aby všichni hráči nosili chránič hrdla.

227 - Chránič úst

 • Doporučuje se, aby všichni hráči nosili speciálně vyrobený chránič úst.
 • Všichni hráči ve věkové kategorii do 20 let, kteří nenosí celoobličejovou masku, musí nosit speciálně vyrobený chránič úst.

230 - Výstroj brankářů
S výjimkou bruslí a hole musí být veškerá výstroj, nošená brankářem, zhotovena tak, aby sloužila výhradně ochraně hlavy a těla a nesmí obsahovat žádné oblečení či prostředky, které by poskytovaly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky.

» Zástěry, chránící břicho a kryjící přes kalhoty přední část stehen, jsou zakázány.

231 - Brankářské brusle
Brankář nosí speciální brankářské brusle schváleného tvaru.

obr. Brankářské brusle

232 - Brankářské hole
Hole musí být zhotoveny že dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF), například z hliníku či umělé hmoty.
Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být nakoso seříznuty.
Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou nefluoreskující páskou libovolné barvy.

Rozměry:

 • Rukojeť:
  maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti
  maximální šířka - 3 cm
  maximální tloušťka - 2,5 cm
 • Rozšířená část rukojeti:
  maximální délka - 71 cm od patky ke konci
  maximální šířka - 9 cm
  rukojeť musí být rovná
 • Čepel:
  maximální délka - 39 cm od patky ke konci čepele
  maximální šířka - 9 cm, s výjimkou patky, kde šířka nesmí přesáhnout 11,5 cm

» Čepel brankářské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele nepřesáhne 1,5 cm.

obr. Brankářská hůl

233 - Brankářské rukavice

233 a) - Vyrážečka
Maximální rozměry ochranných vycpávek, připojených ke hřbetu rukavice, které tvoří součást vyrážečky, nesmí přesáhnout:

 • 41 cm na délku
 • 21 cm na šířku

obr. Brankářská vyrážečka

233 b) - Lapačka
Maximální rozměry lapačky nesmí přesáhnout:

 • 41 cm na délku,
 • 23 cm na šířku v kterékoli části v zápěstní manžety, která je vysoká minimálně 11,5 cm,
 • vzdálenost od paty podél kapsy k vrcholu lapačky: 48 cm,
 • maximální délka obvodu 122 cm.

obr. Brankářská lapačka

234 - Brankářské přilby a celoobličejové masky

 1. Všichni brankáři musí nosit obličejovou masku s hokejovou přilbou nebo brankářský celoobličejový chránič hlavy, vyhovující schváleným mezinárodním normám.
  » Brankářské obličejové masky musí být zhotoveny tak, aby jimi nemohl proniknout kotouč.
 2. Pokud přilba a/nebo obličejová maska spadne brankáři během hry, hlavní rozhodčí přeruší hru.
 3. Pokud během hry zasáhne brankářskou obličejovou masku tvrdá střela, hlavní rozhodčí přeruší hru.

obr. Brankářská přilba

235 - Brankářské chrániče nohou
Brankářské chrániče nohou po připevnění na nohy nesmějí přesahovat šířku 30,5 cm.

» Zástěry nebo štíty kryjící prostor mezi ledem a spodní částí chráničů nohou před bruslemi nejsou dovoleny.

obr. Brankářské chrániče nohou

240 - Dresy
Všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, stulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od zbytku družstva).
» Základní barva musí pokrývat přibližně 80 procent každé části oblečení, kromě jmen a čísel.
» Dresy včetně rukávů a stulpny musí být stejné barvy.
» Dresy se musí nosit vně přes kalhoty.
» Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 20 až 25 cm vysoké a na obou rukávech 8 cm vysoké. Čísla jsou omezena od 1 do 99.

V soutěžích IHF musí každý hráč nosit na horní straně dresu své jméno 8 cm vysoké napsané latinkou hůlkovými písmeny.

» 1. Hráči nebo brankáři, který nesplňuje tyto podmínky, nebude dovoleno účastnit se utkání.
» 2. Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících družstev natolik podobné, že by to mohlo vést k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností domácího družstva převléknout dresy, pokud to hlavní rozhodčí nařídí.
» 3. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají jmenovku nebo číslo na dresu, musí nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou.

obr. Dresy

250 - Kotouč
KOTOUČ je zhotoven z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) a musí být převážně černé barvy.

Rozměry kotouče:

 • Průměr - 7,62 cm
 • Tloušťka - 2,54 cm
 • Hmotnost - 156 až 170 g

obr. Kotouč - všechny míry jsou v cm

260 - Přeměření výstroje

 1. Hlavní rozhodčí smí podle vlastního uvážení kdykoliv přeměřit jakoukoli část výstroje.
 2. Kapitán družstva smí přednést konkrétní stížnost na určitý rozměr jakékoli části výstroje. Hlavní rozhodčí provede potřebné přeměření neprodleně. Avšak žádná branka nemůže být odvolána jako výsledek jakéhokoliv přeměření.
  Jestliže je stížnost neoprávněná, družstvo, které žádalo přeměření, bude potrestáno.
  » Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 555)

  Jestliže je stížnost oprávněná, provinivší se hráč bude potrestán.
  » Menší trest (viz Pravidlo 555)

  O takové přeměření výstroje smí požádat jedno družstvo v kterémkoli přerušení hry.
  » Přeměření výstroje brankářů s výjimkou hole je možné požadovat pouze bezprostředně po skončení kterékoli třetiny.

Část 3 - Rozhodčí utkání a jejich povinnosti

300 - Určení rozhodčích
Pro všechna mezinárodní utkání budou určeni tito rozhodčí:

ČINOVNÍCI NA HŘIŠTI
 • jeden hlavní rozhodčí
 • dva čároví rozhodčí
» Národní svazy mají právo používat systém dvou rozhodčích při utkáních.

ČINOVNÍCI MIMO HŘIŠTĚ

 • dva brankoví rozhodčí
 • jeden zapisovatel (s jedním nebo dvěma asistenty)
 • jeden časoměřič
 • jeden hlasatel
 • dva dohližitelé trestů
 • jeden brankový videorozhodčí (může být vyžadován na mistrovstvích IIHF)

310 - Rozhodčí na hřišti

311 - Výstroj hlavního a čárových rozhodčích
Všichni hlavní a čároví rozhodčí musí být oblečeni do černých kalhot a oficiálních dresů rozhodčích. Hlavní rozhodčí má na pažích nad lokty 8 cm široké červené pásky (pouze při systému tří rozhodčích).

Rozhodčí musí mít brusle a černou hokejovou přilbu s chráničem očí a musí být vybaven schválenou píšťalkou a kovovým měřicím pásmem o minimální délce 2 m.

312 - Povinnosti hlavního rozhodčího
Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími utkání a hráči a jeho rozhodnutí je v jakémkoli sporném případě konečné.

313 - Povinnosti čárových rozhodčích
Čároví rozhodčí odpovídají především za dodržování těch pravidel, která se týkají čar na hřišti (postavení mimo hru, zakázané uvolnění).

Ve většině případů vhazují kotouč a pomáhají hlavnímu rozhodčímu řídit utkání.

Úplné povinnosti hlavního a čárových rozhodčích jsou popsány v Přílože 4.

320 - Pomocní rozhodčí

321 - Brankový rozhodčí

 1. Za každou brankou je jeden brankový rozhodčí. Brankoví rozhodčí během utkání nemění své branky. Nesmějí být členy žádného z družstev, která se účastní utkání.
 2. Brankový rozhodčí rozhodne a dá příslušný signál, pouze jestliže kotouč prošel mezi brankovými tyčemi a přešel celým objemem přes brankovou čáru.
 3. Hlavní rozhodčí se může poradit s brankovým rozhodčím, avšak v případě sporné branky s konečnou platností rozhodne hlavní rozhodčí.

» 1. Brankoví rozhodčí musí být oblečeni do oficiálních dresů rozhodčích.

» 2. Pokud je po začátku utkání zjevné, že výroky brankového rozhodčího jsou nespravedlivé, hlavní rozhodčí může určit jiného brankového rozhodčího.

322 - Zapisovatel
Úplné povinnosti zapisovatele jsou popsány v Příloze 4.21 až 4.23.

323 - Časoměřič
Úplné povinnosti časoměřiče jsou popsány v Příloze 4.24.

324 - Hlasatel
Úplné povinnosti hlasatele jsou popsány v Příloze 4.25.

325 - Dohližitelé trestů
Na trestné lavici každého družstva musí být jeden dohližitel trestů. Úplné povinnosti dohližitele trestů jsou popsány v Příloze 4.26.

330 - Brankový videorozhodčí
Videozáznam hry je možné přezkoumat pouze na žádost hlavního rozhodčího nebo brankového videorozhodčího.

Následující herní situace podléhají přezkoumání brankovým video-rozhodčím:

 • zda kotouč přešel brankovou čáru,
 • zda byl kotouč v brance dříve, než došlo k posunutí brankové konstrukce,
 • zda byl kotouč v brance před vypršením nebo po vypršení hrací doby na konci třetiny,
 • zda byl kotouč dopraven do branky rukou nebo zda byl kopnut do branky,
 • zda se kotouč odrazil do branky od rozhodčího,
 • zda byl kotouč zasažen vysokou holí nad úrovní příčné tyče útočícím hráčem dříve, než vnikl do branky,
 • nastavení správného času na oficiálních hodinách, pokud monitor brankového videorozhodčího ukazuje hrací čas.

340 - Příslušné orgány
Výrazem "příslušné orgány" či "příslušné disciplinární orgány" se v těchto pravidlech rozumí bezprostředně řídící orgán, do jehož kompetence utkání spadá.

Část 4 - Pravidla hry

400 - Hráči na ledě
Družstvo nesmí mít v průběhu hry na ledě více než šest hráčů.
» Menší trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě (Pravidlo 573).

Těchto šest hráčů se nazývá:

brankář
pravý obránce
levý obránce
pravé křídlo
střední útočník
levé křídlo

» Každé družstvo smí mít na ledě vždy pouze jednoho brankáře.
Brankář smí být z hřiště odvolán a nahrazen hráčem v poli. Tento hráč však nemá výhody brankáře.

402 - Začátek utkání a třetin
Utkání začne ve stanovenou dobu vhazováním na středním bodu vhazování. Stejným způsobem se provede vhazování na začátku každé třetiny a prodloužení.
Družstva zahájí utkání bráněním branky, která je blíže jejich hráčské lavici.
Družstva si vymění strany před každou řádnou třetinou či prodloužením.

» 1. Nebylo-li stanoveno domácí družstvo, soupeři určí, které družstvo bude domácí, vzájemnou dohodou, losem či podobným způsobem.

» 2. Výhody domácího družstva:

 • výběr hráčské lavice,
 • výběr barvy dresů,
 • při vhazování, které následuje po přerušení hry postaví domácí družstvo svou sestavu na hřiště až po hostujícím mužstvu.

» 3. Rozhodčí smí kdykoli během hry žádat prostřednictvím kapitána, aby hostující družstvo postavilo na hřiště hrající sestavu a neprodleně zahájilo hru.

410 - Střídání hráčů a brankářů

 1. Podle podmínek stanovených v této části smějí být hráči v poli a brankáři střídáni kdykoli během hry či při přerušení hry.
 2. Pokud při střídání hráč vstupující do hry zahraje kotouč nebo se jakýmkoli způsobem fyzicky dotkne soupeře, zatímco hráč odcházející ze hry je dosud na ledě, bude uložen trest.
  » Menší trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě (Pravidlo 573).
 3. Pokud je při střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry náhodně zasažen kotoučem, hra nebude přerušena a trest se neuloží.

  » 1. Rozcvičení není dovoleno žádnému hráči ani brankáři po skončení první nebo druhé třetiny ani při jakémkoli přerušení hry.

  » 2. Družstva nemění strany, jestliže před prodloužením či trestnými stříleními nedojde k úpravě ledové plochy.

  » Za střídání se považuje výměna jednoho či více hráčů.

obr. Prostor pro střídání hráčů - všechny míry jsou v cm

411 - Střídání hráčů a brankářů z hráčské lavice v průběhu hry

 1. Hráči a brankáři smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčské lavice, pokud:
  1. střídající hráči a brankáři se nacházejí uvnitř pomyslného pásma, jež je vymezeno délkou příslušné hráčské lavice a vzdáleností 3 m od hrazení (viz nákres výše),
  2. střídající hráči a brankáři jsou mimo hru, než dojde k vystřídání
  » Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 573)
 2. Jestliže je střídání provedeno předčasně v případě, kdy brankář opustí brankoviště a směřuje a směřuje ke své hráčské lavici, aby byl vystřídán jiným hráčem, rozhodčí přeruší hru, jakmile provinivší se družstvo získá kotouč a provede se vhazování ve středu hřiště.

412 - Střídání hráčů při přerušení hry

 1. Při střídání hráčů v přerušené hře hostující družstvo urychleně vymění hráče na ledě a poté již nesmí střídat až do začátku hry. Poté smí vystřídat domácí družstvo tak, aby nedošlo ke zdržování hry.
  Pokud některé družstvo střídání zbytečně protahuje, hlavní rozhodčí nařídí hráčům provinivšího se družstva (družstev), aby zaujali svá místa okamžitě a nedovolí už žádné střídání.
 2. Při střídání se postupuje následovně:
  1. Hlavní rozhodčí zaujme postavení k zahájení další hry a čárový rozhodčí, který vhazuje kotouč okamžitě směřuje k místu vhazování.
  2. Hlavní rozhodčí poskytne hostujícímu družstvu pět vteřin na vystřídání jeho hráčů.
  3. Po pěti vteřinách oznámí hlavní rozhodčí vztyčením paže, že hostující družstvo už nemůže střídat.
  4. S paží stále vztyčenou poskytne hlavní rozhodčí domácímu družstvu pět vteřin na vystřídání jeho hráčů.
  5. Po pěti vteřinách hlavní rozhodčí oznámí spuštěním paže, že domácí družstvo už nemůže střídat.
  6. Jakmile hlavní rozhodčí spustí paži, čárový rozhodčí provádějící vhazování zapíská, čímž oběma družstvům oznamuje, že nemají více než pět vteřin, aby zaujali postavení na vhazování.
  7. Na konci těchto pěti vteřin nebo i dříve, pokud jsou hráči na vhazování připravení, vhodí čárový rozhodčí kotouč. Čárový rozhodčí není povinen čekat na hráče než se dostaví na místo vhazování.

obr. Signál pro střídání (Pravidlo 412)

» Pokud se družstvo pokusí střídat hráče po uplynutí vymezeného času, hlavní rozhodčí pošle hráče zpět na hráčskou lavici.
Jakékoli další porušení tohoto postupu ze strany téhož družstva kdykoli během utkání má za následek:
» Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 575).

413 - Střídání hráčů z trestné lavice
Hráč na trestné lavici, který má být po odpykání trestu vystřídán, musí ihned po ledě odjet na hráčskou lavici a být u ní dříve, než je provedeno jakékoli střídání.
» Menší trest pro hráčskou lavici (Pravidlo 563).

415 - Střídání brankářů při přerušení hry

 1. Když je hra přerušena, brankáři není dovoleno odjet k hráčské lavici s výjimkou, že je střídán, nebo byl-li vyhlášen oddechový čas.
  » Menší trest (Pravidlo 592)
 2. Bylo-li provedeno střídání brankářů v přerušené hře, smí se brankář, který odešel ze hry, vrátit do hry jakmile je hra znovu zahájena.
» Náhradnímu brankáři není dovoleno rozcvičení.

416 - Zranění hráči
Je-li hráč zraněn a nemůže pokračovat ve hře ani odjet k hráčské lavici, hra pokračuje, dokud jeho družstvo nezíská kotouč. Má-li však toto družstvo brankovou příležitost, hra se nepřeruší.
Pokud se hráč v poli zraní nebo musí-li odejít během zápasu z ledu, může odstoupit a být nahrazen náhradníkem, avšak hra musí pokračovat, aniž by družstva opustila led.

Pokud je zraněn trestaný hráč, smí odejít do šatny. Byl-li mu uložen menší trest, větší trest nebo trest ve hře, musí potrestané družstvo neprodleně poslat na trestnou lavici náhradníka, který odpyká trest bez vystřídání, ledaže by byl vystřídán zraněným potrestaným hráčem.
Zraněný potrestaný hráč nesmí zasáhnout do hry až do vypršení svého trestu.

» 1. Je-li zřejmé, že hráč utrpěl vážné zranění, hlavní a/nebo čárový rozhodčí okamžitě přeruší hru.

» 2. Je-li kvůli zraněnému hráči v poli přerušena hra, zraněný hráč musí opustit led a smí se vrátit na hřiště až poté, kdy je hra znovu zahájena. » Menší trest (viz Pravidlo 554e)

417 - Zranění brankáři
Pokud brankář utrpí zranění nebo má-li zdravotní potíže, musí buď okamžitě pokračovat ve hře nebo být vystřídán náhradním brankářem.
Jsou-li oba brankáři družstva vyřazeni a neschopni hry, družstvu se poskytne deset minut k převlečení hráče v poli do výstroje brankáře.

» 1. Náhradnímu brankáři není dovoleno rozcvičení.

» 2. V tomto případě se žádný ze dvou řádných brankářů nesmí vrátit do hry.

Poznámka: V soutěžích IIHF, kde jsou registrováni tři brankáři a jeden ze dvou brankářů v zápise o utkání je vyřazen, uplatní se Nařízení IIHF 617,f.

418 - Prevence infekcí
Krvácející hráč nebo hráč potřísněný krví soupeře se považuje za zraněného hráče a musí opustit hřiště, aby mohl být ošetřen a/nebo očištěn.
Takový hráč se smí vrátit na hřiště, pokud:

 • rána je zcela zacelena a vhodně přelepena,
 • veškerá krev je z hráče odstraněna a jeho výstroj a dres jsou vyměněny či dostatečně očištěny.
Pokud jsou ledová plocha, zařízení hřiště či jakékoli předměty potřísněny krví, hlavní rozhodčí dá při nejbližším přerušení hry pokyn, aby pořadatelé odstranili krvavé skvrny.

420 - Hrací doba
Řádné utkání se skládá ze tří dvacetiminutových třetin čistého času a dvou patnáctiminutových přestávek. Družstva si po každé třetině vymění strany.

» 1. Hra začne okamžikem, kdy je vhozen kotouč, a přeruší se při hvizdu píšťalky.
» 2. Pokud dojde v posledních pěti minutách první nebo druhé třetiny k neobvyklému zdržení, smí hlavní rozhodčí nařídit, že následující přestávka začne ihned. Když je hra znovu zahájena, zbývající čas předchozí třetiny se odehraje tak, že družstva brání stejné branky jako před přestávkou. Po uplynutí tohoto času si družstva vymění strany a neprodleně zahájí následující třetinu.
» 3. Na otevřených hřištích si družstva vymění strany v polovině třetí třetiny a v polovině prodloužení.
» 4. Během přestávek se upraví ledová plocha.

421 - Prodloužení
V utkání play off, kdy musí být znám vítěz, se utkání prodlouží o deset minut čistého času s náhlým vítězstvím.
Nepadne-li branka, provádějí se trestná střílení k určení vítěze.

422 - Oddechový čas
Každé družstvo může v průběhu řádné hrací doby nebo v prodloužení využít jeden třicetivteřinový oddechový čas.
Při běžném přerušení hry smí jakýkoli hráč pověřený trenérem požádat hlavního rozhodčího o oddechový čas. Hlavní rozhodčí oznámí oddechový čas zapisovateli.
Hráči a brankáři obou družstev, s výjimkou potrestaných hráčů, smějí odjet ke svým hráčským lavicím.
Obě družstva si mohou vybrat svůj oddechový čas v jednom přerušení hry, avšak družstvo žádající druhý oddechový čas to musí oznámit hlavnímu rozhodčímu před skončením prvního oddechového času.

obr. Signál pro oddechový čas (Pravidlo 422)

430 - Určení výsledku utkání

 1. Družstvo, které dosáhne většího počtu branek v průběhu tří dvacetiminutových třetin, je prohlášeno vítězem a do celkového pořadí jsou mu přiznány dva body.
  Pokud je na konci utkání skóre obou družstev vyrovnané, je utkání prohlášeno za nerozhodné a každému družstvu se do celkového pořadí přizná jeden bod.
 2. V utkání play off, kdy musí být znám vítěz, se utkání prodlouží o deset minut čistého času s NÁHLÝM VÍTĚZSTVÍM.
  Nepadne-li branka, provádějí se trestná střílení k určení vítěze.

» NÁHLÝM VITĚZSTVÍM se rozumí, že družstvo, které v prodloužení dosáhně první branky, je prohlášeno vítězem.

440 - Vhazování

 1. Vhazování se provádí na začátku každé třetiny a po jakémkoli přerušení hry.
 2. Všechna vhazování se provádějí výlučně:
  • na devíti vyznačených bodech vhazování nebo
  • na dvou pomyslných čárách vhazování, rovnoběžných s bočním hrazením a spojujících bod vhazování jednoho koncového pásma s bodem vhazování druhého koncového pásma.
 3. Vhazování se provede na středním bodu:
  • na začátku třetiny a prodloužení,
  • po dosažení branky,
  • jestliže rozhodčí mylně posoudí zakázané uvolnění,
  • dojde-li k předčasnému vystřídání brankáře.
 4. Vhazování se provede na koncových bodech v obranném pásmu bránícího družstva:
  • dojde-li k přerušení hry mezi koncovými body vhazování a bližším koncem hřiště (kotouč se vhazuje na koncovém bodě na straně, kde došlo k přerušení hry, pokud pravidla výslovně nestanoví jinak),
  • při neplatné brance - odrazí-li se od rozhodčího kotouč do branky,
  • jestliže útočící družstvo nedosáhne branky z trestného střílení.
 5. Vhazování se provede na koncových bodech v obranném pásmu útočícího družstva:
  • v případě zakázaného uvolnění útočícího družstva,
  • po úmyslném postavení mimo hru útočícího družstva.
 6. Vhazování se provede na bodech ve středním pásmu:
  • po odpískání postavení mimo hru,
  • poruší-li útočící družstvo ve svém útočném pásmu jakýmkoli způsobem pravidla,
  • po přerušení hry, jestliže jeden nebo oba obránci, kteří hrají v blízkosti své útočné modré čáry, nebo jakýkoli hráč přicházející z lavice útočícího družstva vjede do útočného pásma za vnější vrcholy koncových kruhů vhazování.
 7. Vhazování se provede na pomyslných čárách:
  • po přihrávce do postavení mimo hru,
  • po jakémkoli porušení pravidel jedním či druhým družstvem, a to na bodu čáry, který je nejbližší místu, kde došlo k přerušení hry, pokud toto pravidlo výslovně nestanoví jinak.

» Je-li hra přerušena z důvodu, který pravidla neřeší, vhazuje se kotouč co nejblíže k místu či pomyslné čáře, kde byl naposledy zahrán.

obr. Body vhazování a pomyslné čáry

442 - Provádění vhazování

 1. Hlavní nebo čárový rozhodčí vhodí kotouč mezi hole dvou hráčů účastnících se vhazování.
 2. Hráči se postaví zpříma čelem k soupeřovu konci hřiště, přibližně na vzdálenost jedné hole od sebe a položí čepel hole na led na bílou plochu bodu vhazování.
 3. Hráč útočícího družstva položí na své útočné polovině hřiště hůl na led jako první a po něm tak ihned učiní hráč bránícího družstva.
  • Provádí-li se však vhazování ve středu hřiště, jako první položí hůl na led hráč hostujícího družstva

» 1. Rozhodčí při zahájení hry nepíská.
» 2. Střídání hráčů není dovoleno, dokud nedojde k vhazování a hra není znovu zahájena, ladaže je uložen trest, který ovlivňuje počet hráčů na ledě.
» 3. Jestliže hráč při vhazování nezaujme správné postavení ihned poté, co mu to rozhodčí nařídí, může ho rozhodčí na vhazování vyměnit za jiného spoluhráče na ledě.
» 4. Jestliže některý hráč vjede do kruhu vhazování, hlavní rozhodčí nebo čárový rozhodčí hvizdem píšťalky nařídí znovu vhazovat kotouč, ledaže získá kotouč družstvo, jež se neprovinilo.
» 5. Za porušení pravidel hráčem hlavní rozhodčí uloží odpovídající trest(y).

450 - Postavení mimo hru

 1. Hráči útočícího družstva nesmějí vjet do útočného pásma dříve než kototuč.
 2. Rozhodujícími hledisky při posuzování postavení mimo hru jsou:
  1. postavení bruslí hráče - hráč je v postavení mimo hru, jestliže má obě brusle za modrou čárou v útočném pásmu dříve, než kotouč celým objemem přejde čáru,
  2. poloha kotouče - kotouč musí přejít modrou čáru celým objemem do útočného pásma.
 3. Dojde-li k přestupku proti tomuto pravidlu, hra se přeruší a následuje vhazování:
  1. na nejbližším bodu vhazování ve středním pásmu, jestliže kotouč zavedl přes modrou čáru útočící hráč,
  2. na místě, odkud byl kotouč přihrán nebo vystřelen útočícím hráčem přes modrou čáru,
  3. na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se družstva, jestliže podle názoru čárového nebo hlavního rozhodčího hráč úmyslně způsobil postavení mimo hru.

» 1. Za postavení mimo hru se nepovažuje, jestliže hráč, který postupuje kupředu a má kotouč pod kontrolou, překročí čáru dříve než kotouč.
» 2. Za postavení mimo hru se nepovažuje, jestliže bránící hráč zavede nebo přihraje kotouč do svého obranného pásma, zatímco útočící hráč je v postavení mimo hru.
» 3. Cílem úmyslného postavení mimo hru je dosáhnout přerušení hry bez ohledu na důvod.

obr. Příklady přihrávek

451 - Výhoda při postavení mimo hru
Jestliže útočící hráč vjede do útočného pásma dříve než kotouč, avšak bránící hráč může hrát kotoučem, čárový rozhodčí vztyčí paži na znamení výhody při postavení mimo hru s výjimkou, že byl kotouč vystřelen na branku, což způsobilo, že brankář kotoučem hrál.
Čárový rozhodčí spuštěním paže zruší signalizované postavení mimo hru a nechá pokračovat ve hře, jestliže:

 • bránící družstvo buď přihraje nebo vyveze kotouč do středního pásma, nebo
 • všichni útočící hráči neprodleně vyklidí útočné pásmo tím, že se dotknou bruslí modré čáry.

» 1. Aby byla ukončena výhoda při